Obchodní podmínky

společnosti

Dvůr Terešov s.r.o.
IČO: 29088089
se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice, PSČ 25065 Bořanovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 234161

e-mail: info@pujcsidumnakolech.cz
telefon: +420 601 132 132
bankovní účet: 123-2734270287/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6001000001232734270287

pro pronájem obytných vozidel prostřednictvím on-line služby na internetové adrese www.pujcsidumnakolech.cz

Čl. I. Úvodní ustanovení

(1.1.) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Dvůr Terešov s.r.o., IČO: 29088089, se sídlem Hovorčovická 137, Pakoměřice, PSČ 25065 Bořanovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 234161 (dále jen „pronajímatel“), upravují v souladu s ustanovením § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou, která není podnikatelem (dále jen „nájemce”), prostřednictvím internetového obchodu provozovaného pronajímatelem a za účelem pronájmu obytného vozidla a souvisejícího vybavení blíže specifikovaného na webové stránce a/nebo objednávce, jak jsou v těchto obchodních podmínkách definovány (dále jen „vozidlo“ anebo v množném čísle „vozidla“).

Pronajímatel se nájemní smlouvou zavazuje přenechat vozidlo nájemci do užívání, aby jej nájemce samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě. Vozidlo je dále pronajímáno předáváno včetně volitelného příslušenství, které je předmětem rezervace resp. předávacího protokolu.

Nájemce se zavazuje vozidlo řádně užívat pro osobní potřebu a zaplatit pronajímateli sjednané nájemné. 

(1.2.) Internetový obchod je pronajímatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pujcsidumnakolech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškerá prezentace vozidel umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně prezentovaných vozidel. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pronajímatel prohlašuje a nájemce bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu pronajmout si vozidlo, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

(1.3.) Pro objednání nájmu vozidla (dále jen „objednávka“) vyplní nájemce objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném vozidle,

– požadovaném termínu nájmu vozidla,

– vybavení vozidla.

Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. 

(1.4.) Odeslání objednávky se považuje za takový úkon nájemce, který nepochybným způsobem identifikuje vozidlo, cenu nájmu, osobu nájemce, způsob úhrady ceny nájmu, a je pro smluvní strany závazným návrhem nájemní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení nájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Pronajímatel bezodkladně po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu nájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „emailová adresa nájemce“).

Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh nájemní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 

(1.5.) Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou, a to na emailovou adresu nájemce.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pronajímatel splnit, zašle nájemci na emailovou adresu nájemce pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko nájemce.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh nájemní smlouvy a nájemní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nájemcem prostřednictvím elektronické pošty. 

(1.6.) Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám, přičemž tyto náklady se řídí smlouvou mezi nájemcem a poskytovatelem těchto služeb.

V případě, že je objednání služby na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele z nájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

(1.7.) Pro uzavření nájemní smlouvy výše popsaným způsobem není třeba zřizovat uživatelský (registrační) účet. 

Čl. II. Nájemné

(2.1.) Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla nájemné ve výši stanovené ve vygenerované objednávce, a to splátkou se splatností 5 dní na účet pronajímatele uvedený v objednávce.

Nájemce je povinen hradit nájemné při použití variabilního symbolu platby, kterým bude ID rezervace, které obdrží v potvrzovacím emailu. 

(2.2.) V nájemném dle této smlouvy nejsou zahrnuty zejména náklady na pohonné hmoty a destilovanou vodu, příp. nemrznoucí kapalinu používanou do ostřikovačů skel a světlometů, opravy defektů pneumatik, příp. škody způsobené na pneumatikách a discích. 

(2.3.) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o cenách nájmu vozidel. Ceny nájmu vozidel jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vč. pojistného. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatel uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

(2.4.) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel nájemci po uhrazení nájemného a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nájemce.

Čl. III. Vratná kauce

(3.1.) Nájemce je povinen zaplatit bezhotovostně pronajímateli vratnou kauci ve výši 30.000 Kč se splatností nejpozději při předání vozidla nájemci. 

(3.2.) Vratná kauce slouží k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (například pokuty a jiné poplatky spojené s užíváním vozidla nájemcem). Pronajímatel je oprávněn započítat vůči pohledávce nájemce na vrácení kauce po skončení nájmu veškeré své pohledávky, které bude mít za nájemcem (splatné i nesplatné).

(3.3.) Pronajímatel provede vyúčtování kauce nájemci nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu a od převzetí vozidla zpět od nájemce. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po vyčíslení pohledávek pronajímatele za nájemcem, a to bezhotovostním převodem na účet nájemce uvedený v bodu II. titulní strany této smlouvy.

Čl. IV. Předání a převzetí vozidla

(4.1.) Pronajímatel předá nájemci vozidlo v den počátku trvání nájmu dle bodu IV. titulní strany této smlouvy, a to v provozovně pronajímatele na adrese Terešov 27, 338 08 Terešov, okres Rokycany. Vždy v čase po 15:00 do 17:00 v den počátku nájmu.
(4.2.) Pronajímatel přenechá nájemci vozidlo čisté a v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá vozidlo nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, chladicí kapaliny a množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy. Pronajímatel předává vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM, jednou plnou láhví propanu, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. O předání vozidla, včetně jeho příslušenství a dokladů bude vyhotoven a smluvními stranami podepsán protokol o předání vozidla. Každá další láhev bude účtována 700 Kč/ks.

(4.3.) Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklé míře opotřebení, a to ke dni konci doby nájmu dle bodu IV. titulní strany této smlouvy, a to v provozovně pronajímatele na adrese Terešov 27, 338 08 Terešov, okres Rokycany. Nájemce vrátí vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM. V případě nedotankování nádrže PHM uhradí nájemce hodnotu chybějící PHM a smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

(4.4.) V případě vrácení vozu znečištěného nad rámec obvyklé míry se nájemce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, spočívající zejména v nákladech na odstranění znečištění.

(4.5.) Pokud nájemce po skončení nájmu nevrátí pronajímateli spolu s vozidlem též klíče od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelenou kartu, servisní knížku nebo jiné dokumenty, které byly nájemci s vozidlem předány, zavazuje se nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou nevrácenou jednotlivou položku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, spočívající zejména v nákladech na pořízení duplikátu klíče, vystavení nového osvědčení o registraci vozidla, atp.

(4.6.) V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla zpět pronajímateli je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní výše nájemného stanovené v bodu V. titulní strany této smlouvy Kč, a to za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení škody v plné výši, spočívající zejména v nemožnosti realizovat navazující nájem vozidla.

(4.7.) Sankce za pozdní vrácení vozu – po 11.00 ve výši 1.000 Kč.

Čl. V. Další práva a povinnosti nájemce

(5.1.) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Nájemce je povinen během provozu vozidla průběžně kontrolovat jeho stav, zejména též stav a teplotu chladicí kapaliny, stav oleje, tlak pneumatik a osvětlení vozidla.

(5.2.) Nájemce je oprávněn užívat vozidlo pouze k účelu, k němuž vozidlo slouží, a to v souladu s příručkou k užívání od výrobce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy, zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné a účinné v příslušné zemi.

(5.3.) Nájemce se zavazuje nesvěřit vozidlo k řízení jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob v bodu VI. titulní strany smlouvy. Za jejich jednání při řízení vozidla je odpověden nájemce, jako kdyby vozidlo řídil sám.

(5.4.) Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

(5.5.) Nájemce se zavazuje nepoužívat a neumísťovat žádnou formu reklamy na vozidle.

(5.6.) Ve vozidle platí zákaz kouření. Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat nebezpečné látky nebo věci, nesmí přepravovat zvířata, včetně psů a koček.

(5.7.) Nájemce není oprávněn používat vozidlo pro výkon výdělečné činnosti (výkon zaměstnání i podnikání) nebo aby užíval vozidlo pro účely taxislužby, zúčastňoval se s ním závodů, jakkoli jej přetěžoval nad rámec jeho obvyklého užití a výrobních parametrů.

(5.8.) Nájemce není oprávněn dát vozidla dále do podnájmu ani nesmí umožnit faktické užívání vozidla jiné osobě.

(5.9.) Nájemce nesmí za jízdy používat zařízení, která by rozptylovala jeho pozornost, např. telefon, DVD přehrávač.

(5.10.) Nájemce je oprávněn cestovat s vozidlem pouze na území států EU s výjimkou dále uvedených států. Nájemce není oprávněn cestovat s vozidlem na území následujících evropských států, i když jsou některé z nich členskými státy EU: Bělorusko, Moldavsko , Rusko a Ukrajina. S vycestováním do těchto a jiných států je zapotřebí předchozí souhlas pronajímatele.

Čl. VI. Postup při dopravní nehodě a poškození vozidla

(6.1.) Jakoukoliv vzniklou škodu na vozidle nebo poruchu je nájemce povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu. V případě vzniku škody při dopravní nehodě nebo v případě škody způsobené třetí osobou, jakož i v případě odcizení vozidla, je nájemce povinen též oznámit tuto skutečnost vedle pronajímateli též bezodkladně příslušnému policejnímu orgánu a vyžádat si od něj vystavení příslušného policejního protokolu (záznamu) o této skutečnosti. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem. 

(6.2.) Nájemce je povinen nejpozději při vrácení vozidla předat pronajímateli zprávu o způsobených škodách, dopravních nehodách či odcizení spolu s policejním protokolem (záznamem). Zpráva o škodách musí obsahovat zejména identifikaci a adresu zúčastněných osob a případných svědků a poznávací značky zúčastněných vozidel.

(6.3.) Vozidlo je v záruční lhůtě výrobce. Jakoukoli opravu je proto nutné provést v autorizovaném servisu výrobce na základě předložení servisní knížky. Nájemce je povinen potřebu oprav oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli a vyčkat jeho souhlasu. Nezbytné a neodkladné opravy vozidla do hodnoty 1.000 Kč může nájemce zajistit i bez souhlasu pronajímatele.

(6.4.) Pokud při opravách dojde k výměně dílů, je nájemce povinen vyměněné díly vrátit pronajímateli spolu s vozidlem.

(6.5.) Vozidlo je pojištěno na odpovědnost za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty a je havarijně a proti krádeži pojištěno se spoluúčastí 10 % ze způsobené škody, min. však 10.000 Kč. V případě vzniku škodní události na vozidle se nájemce podílí na škodě do výše spoluúčasti, a to bez ohledu na příčinu a zavinění nájemce. Spoluúčast bude v případě pojistné události požadována pronajímatelem na nájemci.

(6.6.) Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Takovou škodu je povinen vždy nahradit nájemce pronajímateli.

(6.7.) V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli za celou výši škody.  Jedná se zejména o případy, kdy škoda na vozidle je způsobena hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na vozidle, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.).

(6.8.) Nájemce se zavazuje odškodnit pronajímatele a uhradit mu všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné moci uložena pronajímateli, a to z důvodu na straně nájemce.

(6.9.) Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci.

(6.10.) Nebude-li vozidlo způsobilé k provozu z důvodů poruchy spočívající ve vlastnostech vozidla, za kterou nájemce neodpovídá, nebudou nájemci účtovány dny, po které vozidlo nebylo způsobilé k provozu. O takové poruše je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele a postupovat dle jeho pokynů.

Čl. VII. Práva a povinnosti v případě vadného plnění

(7.1.) V případě, že vozidlo bude vykazovat vady, popř. vyjde najevo jakákoliv vada služby poskytované pronajímatelem na základě nájemní smlouvy, je nájemce povinen toto neprodleně avizovat pronajímateli.

(7.2.) Bude-li vada v poskytování služeb dle nájemní smlouvy podstatným porušením nájemní smlouvy a pronajímatel takovou vadu neodstraní, tj. zejména v případě, že nájemce nebude schopen čerpat objednanou službu, je nájemce oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající částce, kterou by účtoval pronajímatel nájemci, pokud by došlo k výpovědi nájmu ve smyslu čl. 8.2 těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII Skončení nájmu

(8.1.) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou stanovenou v bodu IV. titulní strany této smlouvy. Před uplynutím stanovené doby nájmu může tato smlouva skončit též na základě výpovědi pronajímatele nebo odstoupením pronajímatele nebo nájemce od této smlouvy, a to vždy z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě.

 (8.2.) Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní lhůty v případě, že nájemce poruší jakoukoliv povinnost stanovenou touto smlouvou. Nájemní smlouva končí v okamžiku doručení výpovědi nájemci. S ohledem na specifickou povahu smluvního vztahu, kdy nájemce zpravidla nebude možné v době trvání nájemní smlouvy zastihnout na svém trvalém bydlišti k doručení písemné výpovědi, je možné výpověď doručit též prostřednictvím zprávy SMS na telefonní číslo nájemce uvedené v této smlouvě nebo prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu nájemce uvedenou v této smlouvě.

V případě ukončení nájemní smlouvy výpovědí je pronajímatel oprávněn na úhradu poměrné části nájemného za dobu trvání nájmu. Pronajímatel je dále oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi výší nájemného ve smyslu předchozí věty a výší nájemného, na jehož zaplacení by měl pronajímatel nárok, pokud by k výpovědi nájemní smlouvy nedošlo.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení škody v plné výši.

(8.3.) Bezodkladně po doručení výpovědi je nájemce povinen vrátit vozidlo pronajímateli v souladu s podmínkami vrácení vozidla dle této smlouvy.

(8.4.) Nájemce je oprávněn tuto smlouvu jednostranně zrušit, pokud ještě nepřevzal vozidlo od pronajímatele k užívání, pokud nájemce zároveň zaplatí pronajímateli odstupné (storno poplatek). Nájemní smlouva pak zaniká zaplacením tohoto odstupného na bankovní účet pronajímatele uvedený na titulní straně této smlouvy. O jednostranném zrušení smlouvy a zaplacení odstupného je nájemce povinen bezodkladně informovat pronajímatele.

V případě zrušení smlouvy před sjednaným dnem předání vozidla, činí odstupné (storno poplatek) částku ve výši 20 % z celkového nájemného sjednaného za dobu nájmu dle bodu V. titulní strany této smlouvy, není-li níže uvedeno jinak.

Pokud však ke zrušení smlouvy dojde v době kratší než 30 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, činí odstupné (storno poplatek) částku ve výši 50 % z celkového nájemného sjednaného za dobu nájmu dle bodu V. titulní strany této smlouvy, není-li níže uvedeno jinak.

Pokud však ke zrušení smlouvy dojde v době kratší než 15 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, činí odstupné (storno poplatek) částku ve výši 80 % z celkového nájemného sjednaného za dobu nájmu dle bodu V. titulní strany této smlouvy.

V případě, že nájemce vozidlo nepřevezme v den započetí nájmu, nájemní smlouva automaticky zaniká, pronajímateli zároveň vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši nájemného. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení škody v plné výši.

Pronajímatel je oprávněn započíst pohledávky z titulu nároku na zaplacení odstupného (storno poplatku), nároku na náhradu škody anebo nároku na zaplacení smluvní pokuty oproti pohledávce nájemce z titulu nároku vrácení nájemného, resp. části nájemného.

(8.5.) Pronajímatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce neuhradí řádně a včas splátku nájemného a vratnou kauci ve výši a se splatností stanovenou v bodu V. titulní strany této smlouvy.

(8.6.) Pronajímatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že vozidlo bylo v průběhu předchozího nájmu odcizeno nebo poškozeno takovým způsobem, že není způsobilé k jízdě nebo že vozidlo nebylo v rozporu s nájemní smlouvou předchozím nájemcem vráceno zpět pronajímateli před sjednaným počátkem nájmu dle této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele z těchto důvodů je pronajímatel povinen vrátit nájemci zaplacené zálohy na nájemné a zaplacenou kauci v plné výši, a to nejpozději do 5 dnů od data odstoupení od smlouvy.

(8.7.) Nájemce je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření nájemní smlouvy. Odstoupení od nájemní smlouvy musí být pronajímateli doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od nájemní smlouvy může nájemce využit vzorový formulář poskytovaný pronajímatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od nájemní smlouvy může nájemce zasílat na adresu provozovny nebo sídla pronajímatele. Pronajímatel potvrdí nájemci bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy dle tohoto odstavce se nájemní smlouva od počátku ruší a pronajímatel vrátí nájemci peněžní prostředky přijaté od nájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od nájemní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je pronajímatel od nájemce přijal.

Čl. IX. Doručování

(9.1.) Oznámení týkající se vztahů pronajímatele a nájemce, zejména týkající odstoupení od nájemní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného nájemcem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení nájemce ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

(9.2.) Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

(9.3.) Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat také prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou nájemcem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pronajímatele.

Čl. X. Ochrana osobních údajů

(10.1.) Pronajímatel svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely plnění nájemní smlouvy, pro účely jednání o nájemní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na internetových stránkách správce www.pujcsidumnakolech.cz.

Čl. XI. Ostatní ustanovení

(11.1.) Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

(11.2.) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

(11.3.) Pronajímatel je oprávněn k pronajímání vozidel na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(11.4.) Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(11.5.) Pronajímatel jakožto provozovatel služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k webové stránce. Takto je pronajímatel oprávněn do webové stránky zasahovat.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

(12.1.) Nájemní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na dobu určitou odpovídající době nájmu.

(12.2) Nájemní smlouva je uzavírána na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

(12.3.) Tyto obchodní podmínky se v přiměřeném rozsahu vztahují i na nájem příslušenství vozidla a na nájem ostatních movitých věcí, které byly jako předmět nájmu předány nájemci spolu s vozidlem (např. jízdní kola). Takto je pronajímatel, vedle dalších oprávnění, k uspokojení nároku na náhradu případných škod oprávněn použít kauci složenou nájemcem ve smyslu těchto obchodních podmínek.

(12.4.) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Pronajímatel je oprávněn obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. V této souvislosti pronajímatel změnu nájemci u oznámí sdělením zaslaným na emailovou adresu nájemce. Nájemce je v takovém případě oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout a vypovědět nájemní smlouvu s výpovědní dobou sedmi (7) dnů. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

(12.5.) Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Nájemní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne pronajímatel nájemci na vyžádání v elektronické podobě zasláním na emailovou adresu nájemce.

(12.6.) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že odpovídá jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůli a že obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

(12.7.) V případě vzniklých sporů z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se obě strany zavazují vyvinout maximální úsilí ke smírnému vyřešení tohoto sporu.

(12.8.) Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování Dvůr Terešov s.r.o., Hovorčovická 137, Pakoměřice, PSČ 25065 Bořanovice, emailová adresa: info@pujcsidumnakolech.cz, telefon +420 601 132 132.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od nájemní smlouvy

V Bořanovicích dne 22. 3. 2021

Dvůr Terešov s.r.o.